ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle klachten met betrekking tot opmerkingen en/of restricties op de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan D.W.Construct. Alle klachten betreffende zichtbare gebreken dienen binnen de 8 dagen na uitvoering en/of levering per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan D.W.Construct. Alle klachten met betrekking tot lichte verborgen gebreken dienen binnen de maand na manifestatie van het gebrek per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan D.W.Construct. Alle voornoemde klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Bij niet betaling van één onzer facturen op de vervaldag is, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest van 10% verschuldigd en zulks vanaf de vervaldag.
4. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van schadeloosstelling worden verhoogd met 10%, met een minimum van 50,00 Euro. Indien van haar kant D.W.Construct nalaat haar financiële verplichtingen tijdig na te komen, is de klant eveneens gerechtigd een vergoeding te vorderen ter dekking van zijn schade.
5. Alle betwistingen worden, naargelang het geval, beslecht door het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg, de Rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel te Mechelen. Wij behouden ons het recht voor éénzijdig afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.
6. Afhoudingen als waarborg op de uitgevoerde werken worden niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
7. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn gegeven ten titel van inlichting. Het leveren van goederen en/of prestaties op een latere datum dan de voorziene datum voor levering en/of prestaties kan, wanneer dit niet te wijten is aan de kwade trouw van de aannemer, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
8. Alle gerechtlijke en buitengerechtelijke kosten, welke door D.W.Construct ter inning van enig aan haar verschuldigde bedrag mocht maken, komen voor rekening van de klant.

VERHUUR VAN MATERIAAL

1. Het gehuurde object (hierna te noemen: het object) wordt ter beschikking gesteld aan huurder op een door D.W.Construct aangewezen terrein. Het object dient bij het einde van de huur op een door D.W.Construct aangewezen terrein te worden terugbezorgd. De kosten voor aan- en afvoer naar/van het terrein van de huurder zijn voor diens rekening.
2. D.W.Construct is gerechtigd van de huurder bij het aangaan van de overeenkomst een waarborgsom te vragen. Deze waarborgsom zal na het beëindigen van de huur worden verrekend met hetgeen aan D.W.Construct nog verschuldigd mocht zijn, danwel gerestitueerd worden. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
3. Bij het ter beschikking stellen en het terugbrengen van het object kan D.W.Construct verlangen dat een controlelijst wordt ingevuld. Eventuele schades en gebreken met betrekking tot het object worden hierop vermeld. D.W.Construct is niet verplicht tot aflevering van het object of de waarborgsom voordat de controlelijst door de huurder is ondertekend. Behoudens de op de controlelijst vermelde schades en gebreken wordt de huurder geacht het gehuurde object in goede staat met alle toebehoren en bescheiden te hebben ontvangen.
4. Indien het object en/of de toebehoren en/of bescheiden zijn beschadigd of ontbreken en deze schade niet op een redelijk korte termijn kan worden gerepareerd of in het geconstateerde tekort niet op een redelijk korte termijn kan worden voorzien, zal de huurder de huurprijs verschuldigd blijven. Ook als de huurder geen gebruik maakt van het object blijft hij de huurprijs verschuldigd.
5. D.W.Construct is gerechtigd het object te allen tijde te vervangen, geheel of gedeeltelijk, door een zoveel mogelijk gelijksoortig object.
6. Indien de huurder van zijn eventuele recht tot opzegging van de huur van het object, geheel of gedeeltelijk, gebruik wil maken, dient hij dit uiterlijk één maand voor het verstrijken van een huurperiode schriftelijk aan D.W.Construct mee te delen. Bij gebreke daarvan wordt de huur tenminste met een gelijke periode verlengd. Bij huurperiodes van minder dan 6 maanden is het noodzakelijk het einde van de huur schriftelijk en minimum 24 uur voor het einde van de huurperiode te melden. De huur wordt verder gerekend tot 24 uur na de schriftelijke afmelding.

HUURPRIJS EN KOSTEN

1. De huurprijs is gebaseerd op en gebruik van het object gedurende ten hoogste acht uren per dag. Voor ieder uur, dat boven de werktijd van gemiddeld acht uren per dag gewerkt wordt, is de huurder een extra bedrag verschuldigd. Het object is voorzien van een telwerk ter berekening van het aantal gewerkte uren. Ter berekening van het aantal gewerkte uren heeft D.W.Construct te allen tijde het recht de urenstand van de urenteller op te nemen.
2. Alle overeengekomen bedragen zijn exclusief BTW, enige andere belasting of heffing, hoe ook genaamd, welke daarvoor verschuldigd mocht zijn of worden, tenzij in de overeenkomst duidelijk anders is vermeld. Indien en voorzover enige belasting of heffing op enig moment verschuldigd mocht zijn terzake van of verband houdend met het object, komt deze voor rekening van de huurder.

GEBRUIK, ONDERHOUD, REPARATIE EN DERGELIJKE VAN HET OBJECT

1. Gedurende de huurperiode zal de huurder het object als een goed huisvader gebruiken overeenkomstig de aard en de bestemming hiervan en dit noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden te huur, onderhuur , gebruik of bewaring geven, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van D.W.Construct, noch het tot zekerheid aan derden overdragen, noch daarmee anderszins handelen in strijd met de belangen van D.W.Construct.
2. Reparaties, groot onderhoud, periodieke inspektiebeurten, vervanging van versleten banden en onderdelen daaronder begrepen, veroorzaakt door normale slijtage, worden verricht en komen voor rekening van D.W.Construct, tenzij blijkt dat de huurder het gehuurde object in strijd met de bepaling van punt 1 van dit artikel of anderszins heeft gebruikt, of in strijd met enige andere bepaling van de overeekomst heeft gehandeld.
3. Indien D.W.Construct ter voldoening aan haar verplichtingen uit punt 2 van dit artikel het object onder zich moet nemen, is zij verplicht zo spoedig mogelijk en op haar kosten voor vervanging zorg te dragen.
4. Overige reparaties zijn voor rekening van de huurder. Hij zal geen reparaties mogen uitvoeren of doen uitvoeren zonder toestemming van D.W.Construct. De huurder is verplicht D.W.Construct onmiddellijk na ontdekking van enig defect of van enige schade aan het object, daarvan in kennis te stellen.
5. De huurder voorziet het object van brandstof en/of zorgt voor de lading van de batterij en heeft de zorg voor de controle en bijvulling van olie en water en/of anti-vries, alsmede voor het op spanning houden en/of brengen van de banden en de bandenreparaties, alles conform het voor het object geldende instructieboekje.
6. De huurder draagt zorg voor het dagelijks onderhoud aan het gehuurde object, waaronder in ieder geval mede begrepen wordt het regelmatig uitwendig en inwendig schoonmaken van het object en het naleven van de voorschriften van het door D.W.Construct meegeleverde smeerschema.
7. Indien het object zonder personeel is verhuurd, is de huurder verplicht het object met bekwame chauffeurs te bemannen, welke in het bezit moeten zijn van de nodige rijbewijzen.
8. De huurder is gehouden de gemachtigde van D.W.Construct te allen tijde vrije toegang te verlenen tot haar gebouwen en terreinen, ter inspectie of anderszins van het object.

AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING

1. Vanaf het tijdstip dat het object aan de huurder ter beschikking wordt gesteld tot aan het tijdstip, dat het bij D.W.Construct is terugbezorgd, is het object en het gebruik daarvan geheel voor rekening en risico van de huurder, tenzij en voor zover de overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald.
2. D.W.Construct is tegenover de huurder niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de huurder, veroorzaakt door het door D.W.Construct ter beschikking gestelde object of personeel, tenzij de huurder bewijst, dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van D.W.Construct zelf.
3. In alle gevallen, dat D.W.Construct op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag, gelijk aan de van de huurder ontvangen huurprijs.
4. Boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of evenementen, welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het object hebben plaats gevonden, komen voor rekening van de huurder.
5. Vanaf het tijdstip, dat het gehuurde object ter beschikking komt van de huurder is laatstgenoemde verplicht tot aan het tijdstip, dat het object bij D.W.Construct is terugbezorgd, ten behoeve van het object, een cascoverzekering, zulks op basis van de aanschafwaarde van het object af te sluiten. De huurder is verplicht om, indien D.W.Construct daarom verzoekt, aan D.W.Construct de desbetreffende polis ter inzage te geven. Tevens is D.W.Construct bevoegd van de huurder het bewijs te vragen van de regelmatige betaling van de verzekeringspremies. De huurder machtigt hierbij D.W.Construct om alle handelingen voortspruitend uit de toegebrachte schade aan de eigendommen van de verhuurster zelf ter hand te nemen in de ruimste zin des woords. De huurder geeft hierbij onherroepelijk machtiging aan de verhuurster eventuele schadepenningen zelf te innen. De huurder cedeert derhalve reeds nu voor alsdan al haar vorderingen, welke zij op derden zal hebben of verkrijgen uit hoofde van de aan de eigendommen van D.W.Construct toegebrachte schades, welke cessie door D.W.Construct hierbij wordt aanvaard. De huurder machtigt hierbij D.W.Construct onherroepelijk deze cessie te doen betekenen waar zulks behoort. D.W.Construct is bevoegd tot inning van de gecedeerde vorderingen over te gaan en daarvoor te kwiteren.

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

1. De overeenkomst kan door D.W.Construct steeds tussentijds onmiddellijk worden beëindigd zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in de volgende gevallen: – Wanneer de huurder in gebreke blijft tijdig te betalen. – Wanneer door hem een of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen. – Wanneer enigerlei vorm van beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende goederen van de huurder of op een gedeelte daarvan of op het object. – Wanneer door de huurder surseance van betaling wordt aangevraagd. – Wanneer de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt of onder curatele wordt gesteld. – Wanneer het object ernstig wordt beschadigd of teniet gedaan. – Wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten, welke krachtens deze overeenkomst voor rekening van D.W.Construct komen, een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan D.W.Construct bij het aangaan van de overeekomst redelijkerwijs mocht verwachten.
2. De huurder is verplicht D.W.Construct direct per aangetekende brief in kennis te stellen van de in lid 1 van dit artikel vermelde omstandigdheden.
3. Tussentijdse beëindiging laat de overige rechten van D.W.Construct jegens de huurder onverlet. Bij tussentijdse beëindiging worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google

Zet me op de wachtlijst

Laat me weten wanneer deze kraan beschikbaar is